Demopunk Net Web

Democràcia Directa en l'àmbit municipal


 
FAQ. Espanya
Preguntes més Freqüents
Democràcia Directa en l'àmbit municipal

 

¿Està prohibit a Espanya el referèndum vinculant en l'àmbit municipal?

¿Però existeix alguna regulació nacional específicament aplicable al referèndum municipal?

Doncs malgrat tot, amb tota seguretat en el meu municipi existeix el referèndum però està prohibit el seu caràcter vinculant, ¿com és possible?

Bé ... ¿i què significa això que es necessita autorització governativa per a celebrar un referèndum municipal?

¿Queda alguna possibilitat, en aquest Règim prohibicionista, per a la Democràcia Directa en l'àmbit municipal?


¿Està prohibit a Espanya el referèndum vinculant en l'àmbit municipal?

NO. El caràcter vinculant NO està prohibit en l'àmbit municipal per a cap regulació constitucional ni per cap llei d'un altre rang. No obstant això, aquest error es comet freqüentment, fins i tot entre la població demòcrata.

Probablement, l'error prové que el reférendum vinculant SI que està prohibit en l'àmbit nacional i en les legislacions regionals existents sobre el referèndum. La infausta constitució espanyola -pròdiga a prohibir llibertats polítiques de Democràcia Directa- només permet el plebiscit consultiu (però no el referèndum vinculant) en l'àmbit nacional, d'acord amb el seu Article 92:
 

Article 92.
1. Les decisions polítiques d'especial transcendència podran ser sotmeses a referèndum consultiu de tots els ciutadans.
2. El referèndum serà convocat pel rei, mitjançant proposta del President del Govern, prèviament autoritzada pel congrés dels Diputats.
3. Una llei orgànica regularà les condicions i el procediment de les distintes modalitats de referèndum previstes en aquesta Constitució.
 
Les legislacions regionals existents amputen de forma anàloga el referèndum en l'àmbit regional. I altres regions, per exemple Madrid, ni tan sols citen en el seu Estatut el referèndum o la consulta popular en l'àmbit regional.

El 1980 es va aprovar la llei orgànica 2/1980 que es refereix l'anterior Article 92, la qual desenvolupa l'escadussera reglamentació del plebiscit consultiu a nivell nacional. Afortunadament, la seva Disposició Addicional Única exclou de forma explícita els assumptes municipals:
 

Disposició Addicional
Les disposicions de la present Llei no afecten en la seva regulació a les consultes populars que puguin celebrar-se pels Ajuntaments, relatives a assumptes rellevants d'índole municipal, en els seus respectius territoris, d'acord amb la legislació de Règim Local, salvant, en tot cas, la competència exclusiva de l'Estat per a la seva autorització.
 
Per tant la possibilitat que la població demòcrata espanyola pugui gaudir del referèndum vinculant en l'àmbit municipal NO està encara prohibida.

No podem deixar d'assenyalar que a Espanya la iniciativa al referèndum en l'àmbit nacional escau a la decisió personal del President del Govern. Qualsevol altre tipus d'iniciativa al referèndum està prohibida.
 
 

¿Però existeix alguna regulació nacional específicament aplicable al referèndum municipal?

Existeix una imprecisa i breu regulació en la denominada Llei 7/1985 Reguladora de les Bases de Règim Local.
 

Article 71.
De conformitat amb la legislació de l'Estat i de la Comunitat Autònoma, quan aquesta tingui competència estatutàriament atribuïda per a això, els Alcaldes, previ acord per majoria absoluta del Ple i autorització del Govern de la Nació, podran sotmetre a consulta popular aquells assumptes de la competència pròpia municipal i de caràcter local que siguin d'especial rellevància per als interessos dels veïns, amb excepció dels relatius a la Hisenda local.
 
Donat el caràcter prohibicionista que impregna tota la legislació espanyola en relació a les llibertats polítiques de Democràcia Directa, podem alegrar-nos de la laxa redacció de l'anterior article.

Observi's que afortunadament no es prohibeix el caràcter vinculant del referèndum municipal. Aquesta llei tampoc impedeix que els ajuntaments aprovin Reglaments de Democràcia Directa que incloguin també altres procediments d'iniciativa al referèndum com és la iniciativa popular al referèndum. Aquesta excepció és d'importància fonamental per a la població demòcrata; suposa la "llacuna" legal que hem d'aprofitar en el blindatge d'aquest Règim.
 

Doncs, malgrat tot, amb tota seguretat en el meu municipi existeix el referèndum però està prohibit el seu caràcter vinculant, ¿com és possible?

Algunes poques de les 17 Comunitats Autònomes han desenvolupat el procediment de plebiscit aplicable a tots els seus municipis (Catalunya/1996,Andalusia/2001). Altres comunitats (Navarra i Astúries) estan en fase d'elaboració legislativa. I altres comunitats (Galícia) tenen alguna escassa regulació. Concretament, a Navarra i Astúries s'està imposant el caràcter consultiu per al referèndum municipal.

O tal vegada tinguis la mala sort de residir en un municipi que ha aprovat un reglament que prohibeix el caràcter vinculant. El cas de la població de Pinto (Madrid) és pintoresc: malgrat que la Disposició Addicional de la llei 2/1980 -anteriorment exposada- exclou l'àmbit municipal, el reglament de participació ciutadana de Pinto persisteix en utilitzar-la per a aspectes com el caràcter consultiu.
 

Bé ... ¿i què significa això que es necessita autorització governativa per a celebrar un referèndum municipal?

En l'àmbit municipal no és una informació exacta. De nou l'error prové de la regulació nacional i regional.

La població demòcrata espanyola reconeix amb vergonya l'existència d'un precepte constitucional (Article 149.1.32) que exigeix l'autorització de l'Estat per a qualsevol consulta popular:
 

Article 149
1. L'Estat té competència exclusiva sobre les següents matèries:
%[...]
32ª Autorització per a la convocatòria de consultes populars per via de referèndum.
En principi es desconeix a quina part de l'Estat es refereix la infausta constitució. És l'esmentada llei 2/1980 la qual aclareix en el seu Article 2 que la competència exclusiva de l'Estat és, en realitat, la decisió personal del President del Govern.

De nou la seva Disposició Addicional exclou als municipis de l'autorització governamental preceptiva, però aquesta exclusió pot entrar en confrontació amb la lectura textual de l'Article 149.1.32. És sens dubte una controvèrsia que alguna vegada haurà de resoldre el Tribunal Constitucional (i en aquest cas... ens temem el pitjor) .

Certament, quan el referèndum municipal respongui al procediment regulat per l'Article 71 de la Llei 7/1985 Reguladora de les Bases de Règim Local, l'autorització governamental és preceptiva. No existeix cap mena de dubte al respecte. El President del Govern ha de decidir personalment si l'Alcalde de la nostra petita comunitat pot o no consultar al poble si arreglar o no -per exemple- el rellotge de sol que hi ha en la plaça.
 

¿Queda alguna possibilitat, en aquest Règim prohibicionista, per a la Democràcia Directa en l'àmbit municipal?

SI. De fet és l'únic àmbit on queda alguna possibilitat d'exercir les llibertats polítiques de Democràcia Directa.

Hem d'aprofitar les escletxes legals en el blindatge polític del Règim. Tota l'anterior informació demostra que és legalment viable redactar, aprovar i gaudir d'un Reglament Municipal de Democràcia Directa, sempre que no contradigui la legislació nacional o regional.

Per tant devem tenir presentis els següents criteris de disseny

Una vegada que el nostre reglament inclogui els procediments regulats per la legislació nacional i regional, som lliures per a equipar a la nostra població amb les llibertats polítiques de Democràcia Directa que el Règim espanyol els nega.

Demopunk Net ha desenvolupat un model de referència de Reglament Municipal de Democràcia Participativa. El model s'ha dissenyat amb caràcter general i pot ser d'utilitat en diferents països. Però també inclou les excepcions necessàries per a ser compatible amb la legislació nacional espanyola.