Demopunk Net Web: última revisió - agost 2003

 
Go to english version
Procediments Formals del Dret d'Autodeterminació


Introducció

Proposta de Reforma Constitucional

Ampliació del Titol I, Capítol II
Modificació del Títol Preliminar
Actuals mecanismes de modificació constitucional a Espanya

Referències


Introducció

El present document proposa les modificacions necessàries a l'actual Constitució espanyola per articular democràticament el dret d'autodeterminació segons els següents criteris. Encara que la proposta s'orienta a la realitat espanyola, és també d'utilitat en altres contextos:

El caràcter individual del dret d'autodeterminació i la seva iniciativa no és un plantejament freqüent. S'oposa a les estratègies més habituals dels nacionalismes sense estat (vegi's per exemple la proposició no de llei del Parlament Basc, 15/Feb/90).

Aquesta modificació constitucional estableix com a procediment formal una seqüència dels següents actes polítics sotmesos a la decisió sobirana i directa de la societat:

La seva articulació dintre de l'actual Constitució espanyola requereix la modificació del Títol Preliminar i l'ampliació del Títol I, Capitulo II.

Aquesta proposta està inspirada radicalment en els principis de democràcia i llibertat. Es pretén substituir el debat circular nacionalista, denunciant les següents actituds polítiques d'inacceptable intolerància:

El document s'acompanya d'alguns documents de referència sobre el dret d'autodeterminació. 

Proposta de Reforma Constitucional

Constitució Espanyola. Ampliació del Títol I, Capítol II (Drets i llibertats), Secció 1 (Dels drets fonamentals i de les llibertats públiques).

Article 1.- El dret d'autodeterminació és un dret individual que s'exerceix col·lectivament. Expressa la voluntat col·lectiva sobre l'Estat: els seus límits geogràfics i ordenament constitucional. Es tracta d'un dret individual intransferible i no delegable en cap institució representativa. El seu exercici col·lectiu no posseeix cap limitació, mancant de fonament històric, religiós, ètnic, lingüístic, ni de cap altre tipus.

Article 2.- Correspon la iniciativa a l'exercici del dret d'autodeterminació a les Assemblees de les Comunitats Autònomes, agrupacions de municipis o per iniciativa popular. En la iniciativa popular s'haurà acreditar signatures d'almenys un 7% del cens corresponent al territori geogràfic sota autodeterminació. En cap cas correspon la iniciativa a altres institucions nacionals o internacionals.

Article 3.- La iniciativa contindrà una descripció detallada dels termes municipals sota autodeterminació. Si la iniciativa es deu a l'Assemblea d'una Comunitat Autònoma, inclourà exclusivament a tots els seus municipis. En cas d'iniciativa popular, a cada municipi ha d'existir almenys un 5% de signatures del seu cens; en cas contrari el municipi serà exclòs de la iniciativa.

Article 4.- En 10 anys no es podrà tornar a exercir una nova iniciativa que inclogui almenys el 60% de la població que va rebutjar, en qualsevol de les seves fases, una anterior iniciativa.

Article 5.- La iniciativa serà presentada al Tribunal Constitucional, al que correspon l'acreditació de signatures i ratificació constitucional que la iniciativa acompleix els articles 2, 3 i 4. Disposarà de dos mesos, o sis mesos si es requereix l'acreditació de signatures, superats els quals s'entendrà ratificada automàticament la iniciativa.

Article 6.- Correspon al Govern la convocatòria i execució, en els termes municipals descrits en la iniciativa, del referèndum sobre l'inici d'un procés constituent que serà gestionat per l'Agrupació de Municipis. Disposarà de dos mesos a partir de que la iniciativa hagi estat ratificada constitucionalment, superats els quals s'entendrà automàticament constituïda l'Agrupació de Municipis.

Article 7.- L'Agrupació de Municipis es podrà constituir si la iniciativa és recolzada en referèndum almenys pel 50% dels votants. L'Agrupació de Municipis estarà compostosa pels alcaldes d'aquells termes municipals on la iniciativa hagi estat acceptada, conformant els nous limitis geogràfics de la iniciativa.

Article 8.- Correspon a l'Agrupació de Municipis la convocatòria i execució d'eleccions a Assemblea Constituent, compostosa per 80 diputats, elegits mitjançant el sistema electoral de Vot Personal Transferible.

Article 9.- Serà responsabilitat de l'Assemblea Constituent la redacció de la constitució de l'hipotètic nou Estat, no tenint cap altra funció ni autoritat. A fi de garantir els drets de minories, la redacció de la constitució haurà d'incloure literalment els presents articles que regulen el dret a l'autodeterminació.

Article 10.- El text constitucional serà remès, no abans d'un any des de l'elecció de l'Assemblea Constituent, a l'Agrupació de Municipis.

Article 11.- Correspon a l'Agrupació de Municipis la convocatòria i execució d'un segon referèndum sobre la creació del nou estat dotat amb la constitució redactada. El nou estat quedarà creat si és donat suport almenys pel 50% dels votants.
 

Constitució Espanyola. Modificació de l'Article 2 del Títol Preliminar.

Article 2.- La Constitució es legitima en la dinàmica del Poder Constituent que ostenten tots i cadascun dels individus de la societat espanyola.
 


Actuals mecanismes de reforma constitucional a Espanya

La redacció de l'actual Constitució impedeix, pràcticament, que es pugui arribar a articular el dret d'autodeterminació El marc legal és tan extremadament rígid que en pura lògica pot considerar-se inexistent.


Referències

S'acompanyen alguns documents de referència en relació al dret d'autodeterminació:

Reference by the Governor in Council concerning certain questions relating
to the secession of Quebec from Canada. 20 August, 1998.

L'autodeterminació una gran decepció, James Petras, Oct/98.

El dret d'autodeterminació. El territori i els seus habitants.
Julen Guimón. Universitat de Deusto, 1995. ISBN: 84-7485-402-4.

Aquest llibre exposa els diferents usos històrics i polítics del terme "dret d'autodeterminació . Al llarg del llibre, i en particular en els seus últims capítols 6, 7 i 8, desenvolupa i defensa les posicions polítiques del nacionalisme espanyolista hegemónico després de la Transició. Bàsicament, s'argumenta la negació del dret d'autodeterminació. En aquest sentit, és una excel·lent referència de postures allunyades al concepte d'autodeterminació que es defensa en aquestes pàgines.
Proposta de Euskal Herritarrok, Nov/99. Bases i formes de desenvolupament per a conformar la democràcia basca
Aquesta proposta introdueix la creació d'una Assemblea Constituent. En un sentit bastant allunyat al que es defensa en aquestes pàgines. L'assemblea proposada per EH es constitueix en òrgan director d'un procés que, per altra banda, no es detalla. D'altra banda, des de la posició de Demopunk Net és especialment rebutjable la titularitat del dret d'autodeterminació per part de la "nació".
Debat en llistes de correu